ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PLAYTHERAPY GREECE

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
Στο παρόν κείμενο χρησιμοποιούνται μόνο τα 2 άρθρα θηλυκό/αρσενικό, τυχαία. Έχουμε επίγνωση ότι αυτό αποκλείει άλλες πιθανές αποδόσεις φύλου και λυπόμαστε για αυτό. Δυστυχώς δεν είναι δόκιμο κατά την ανάγνωση, να συμπεριλαμβάνονται όλες οι πιθανές αποδόσεις φύλου, χωρίς να δυσκολευτεί η ροή του λόγου. Ευελπιστούμε, ότι θα βρεθεί ένας συμπεριληπτικός τρόπος επίλυσης του προβλήματος, κάτι που πρεσβεύει άλλωστε και η Προσωποκεντρική προσέγγιση.
Θέλουμε να τονίσουμε όμως, ότι αυτό αφορά μόνο την εκφορά λόγου και όχι την ουσία της στάσης και αντίληψης μας.
Επίσης ο φορέας μας εκτός της εχεμύθειας που τηρεί, ακολουθώντας τους κώδικες δεοντολογίας, τηρεί όλα τα μέτρα για να διαφυλάξει τα προσωπικά δεδομένα (GDPR). Τα στοιχεία των σπουδαστών είναι απόρρητα και χρησιμοποιούνται μόνο για ενημερώσεις από την σχολή, φορολογικά παραστατικά και λοιπές ενέργειες και δεν είναι διαθέσιμα σε τρίτους. Όλα τα προσωπικά στοιχεία που διατίθενται στη βάση δεδομένων μας, είναι σε συμφωνία με το νέο GDPR που τέθηκε σε ισχύ από τις 25 Μάϊου 2018.

ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ
1.1 Στην Play Therapy Greece (αποκαλούμενη και ‘φορέας’) θεωρούμε ότι πολλές καταστάσεις, είτε στην εκπαίδευση, είτε στην πρακτική μας δεν είναι ξεκάθαρες, αλλά ανήκουν σε ‘γκρίζα ζώνη’. Θεωρούμε, ότι χρειάζεται να αγκαλιάζουμε και να αντιμετωπίζουμε την διαφορετικότητα και για τον λόγο αυτό αντικαθιστούμε τον όρο Κώδικά Δεοντολογίας με ένα Σύστημα Ηθικής και Δεοντολογίας, το οποίο χρησιμοποιεί κατά κύριο λόγο, Αρχές λιγότερο Κανόνες, με στόχο να ενδυναμώσει τον εκπαιδευόμενο/θεραπευτή και να του δώσει περισσότερη ευθύνη.
1.2 Η Play Therapy Greece συμβουλεύει και καθοδηγεί. Όταν απαιτείται, τα θέματα συζητώνται και επικοινωνούνται ανοικτά προκειμένου να βρεθούν λύσεις.
1.3 Η Play Therapy Greece θέτει κανόνες στα πλαίσια της εκπαίδευσης, ενημερώνει και προσπαθεί να προστατεύσει όλα τα μέρη που εμπλέκονται στον φορέα.
1.4 Ως εκ τούτου, θέτει τις αρχές καλής συνεργασίας μεταξύ των συνεργατών, των εκπαιδευτών και του προσωπικού. Προσπαθεί να διασφαλίσει την καλύτερη κατάρτιση των σπουδαστών, κάτω από το πρίσμα ηθικής και δεοντολογίας στην εκπαίδευση, αλλά και να προωθήσει το ίδιο πνεύμα Ηθικής και Δεοντολογίας στην πρακτική, αλλά και στην μετέπειτα άσκηση του επαγγέλματος του Therapeutic Play Practitioner, του Play Therapist, και του Συμβούλου Ψυχικής Υγείας.
Αυτό το Σύστημα Ηθικής έλαβε υπ’ όψιν του και εφαρμόζει τις αρχές δεοντολογίας των αρμοδίων συλλόγων (ΕΕΣ, ΕΠΒΕ, EAC, ΡΤΙ κλπ)

ΑΡΘΡΟ 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
2.1 Αξιοπιστία – ακεραιότητα – Τιμάμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν. Σεβόμαστε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα
2.2 Σεβόμαστε το δικαίωμα στην μάθηση και προάγουμε την επαγγελματική γνώση για τους εκπαιδευόμενους, αλλά και το εκπαιδευτικό προσωπικό
2.3 Εφαρμόζουμε όλες τις αρχές δεοντολογίας (Αξιοπιστία, Αυτονομία, Ευεργεσία (Benificence), Μη-Βλαπτικότητα (non-malificence), δικαιοσύνη, αυτοσεβασμός)
2.4 Διαρκής βελτίωση και εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού προγράμματος
2.5 Εχεμύθεια
2.6 Διαφάνεια και δημοκρατικές διαδικασίες με συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών

ΑΡΘΡΟ 3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΕΣ
3.1 Οι εκπαιδευτές μεταλαμπαδεύουν γνώσεις και εμπειρία, προς όφελος των εκπαιδευομένων, αλλά και των λοιπών συναδέλφων τους
3.2 Οι εκπαιδεύτριες χρειάζεται να βελτιώνουν συνεχώς τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους, ώστε να διευκολύνουν την μετάδοση της γνώσης και να δίνουν κίνητρα στους εκπαιδευόμενους, προάγοντας ένα κλίμα ισοτιμίας και καλής συνεργασίας
3.3 Οι εκπαιδευτές ασκούν το επάγγελμα της συμβουλευτικής ακολουθώντας τα πλαίσια του συστήματος Ηθικής και Δεοντολογίας και τον παρόντα κανονισμό, με διαρκή εποπτεία, επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη
3.4 Οι εκπαιδεύτριες όλων των βαθμίδων οφείλουν να συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές εποπτείες που παρέχει ο φορέας αλλά και τις διάφορες συναντήσεις προσωπικού
3.5 Η αξιολόγηση των σπουδαστών χρειάζεται να διέπεται από δικαιοσύνη, διαφάνεια, σύνεση, σαφήνεια και ακεραιότητα, ακολουθώντας τις διαδικασίες του φορέα και του παρόντος κανονισμού. Ειδικά οι εργασίες των εκπαιδευομένων συμβούλων αξιολογούνται, δεν βαθμολογούνται, αλλά συζητούνται με τις εκπαιδευόμενες (tutoring), με στόχο την βαθύτερη κατανόηση της θεωρίας και της σύνδεσης με τα προσωπικά βιώματα
3.6 Οι εκπαιδευτές δεν μπορούν να αναλάβουν ρόλο ατομικού θεραπευτή ή επόπτριας σε εκπαιδευόμενους τους. Αυτό θα μπορούσε να γίνει, υπό προϋποθέσεις, μόνο αφού περάσει ένας χρόνος από την πλήρη αποφοίτηση της εκπαιδευομένης.
3.7 Οι οποιεσδήποτε προσωπικές ρομαντικές/ερωτικές σχέσεις ανάμεσα σε εκπαιδευτές/τριες και εκπαιδευόμενους/ες της ομάδας που εκπαιδεύουν, δεν επιτρέπονται. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, είναι αναγκαίο να ενημερωθούν οι επόπτριες του φορέα, προκειμένου να παρθούν διορθωτικά μέτρα.
3.8 Δεν επιτρέπονται ρομαντικές σχέσεις συναδέλφων εκπαιδευτών. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, χρειάζεται να ενημερωθεί άμεσα η επιτροπή Δεοντολογίας του φορέα, ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. Η ενημέρωση αυτή δεν έχει στόχο την τιμωρία, αλλά την επανόρθωση.
3.9 Στην εκπαιδευτική ομάδα Συμβουλευτικής, οι εκπαιδεύτριες είναι σταθερές (κατά το δυνατόν), σε όλη την διάρκεια της τριετίας, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια και η βιωματική διαδικασία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στα μαθήματα κορμού, υπάρχει ένας βασικός υπεύθυνος, σταθερός για όλες τις ομάδες, αλλά προσκαλούνται κι άλλοι καταξιωμένοι επαγγελματίες του χώρου με εξειδίκευση στο μάθημα, ώστε να διασφαλιστεί η αρτιότερη κατάρτιση των εκπαιδευομένων.
3.10 Οι εκπαιδευτές διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με την εμπειρία τους. Στην κατηγορία trainee ανήκουν όσοι δεν έχουν εκπαιδευτική εμπειρία στην Συμβουλευτική και εκπαιδεύονται επί 3 τουλάχιστον έτη σε μια εκπαιδευτική ομάδα. Επιλέγεται κάποιος να γίνει trainee, όταν έχει επαρκή θεραπευτική εμπειρία, συνεχιζόμενη εποπτεία, στάση σύμφωνη με το σύστημα Ηθικής και Δεοντολογίας, προσωπικότητα που συνάδει με την φιλοσοφία της εκπαίδευσης και συμφωνούν για την επιλογή και οι εκπαιδευτές Α’ και η διευθύντρια του φορέα.
Μετά την τριετία και την εισήγηση του υπευθύνου εκπαιδευτή Α’ της ομάδας γίνονται εκπαιδεύτριες Β’, για μια ακόμα τριετία και κατόπιν με την ίδια διαδικασία προάγονται σε εκπαιδεύτριες Α’. Ως εκπαιδευτές Α’ έχουν την δυνατότητα να αναλάβουν ως υπεύθυνοι εκπαιδευτές μια νέα εκπαιδευτική ομάδα. Οι εκπαιδευτές είναι απαραίτητο να είναι μέλη της Ελληνικής Προσωποκεντρικής και Βιωματικής Εταιρείας (ΕΠΒΕ).

ΑΡΘΡΟ 4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ/ΕΣ
4.1 Οι εκπαιδευόμενες οφείλουν να ακολουθούν τον Εκπαιδευτικό Κανονισμό του φορέα, όπως και το Σύστημα Ηθικής και Δεοντολογίας. Επίσης οφείλουν να είναι ειλικρινείς στην αρχική συνέντευξη και το αυτοβιογραφικό σημείωμα εισαγωγής στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση απόκρυψης ουσιωδών στοιχείων, ο φορέας επιφυλάσσεται να λάβει μέτρα προστασίας αμφοτέρων των μερών.
4.2 Οι εκπαιδευόμενοι οφείλουν να είναι ενήμεροι για το περιεχόμενο του Οδηγού Σπουδών και του παρόντος Εκπαιδευτικού Κανονισμού.
4.3 Οι εκπαιδευόμενες καλούνται να σεβαστούν τους κανονισμούς, που θέτει η εκάστοτε Εκπαιδευτική Ομάδα και τα House Rules. Ένα σημαντικό μέρος των κανονισμών είναι η αυστηρή τήρηση των ορίων. Τα όρια και η τήρηση τους είναι αναπόσπαστο μέρος της συνολικής εκπαίδευσης ενός συμβούλου κι ενός θεραπευτή. Μερικά από αυτά είναι
4.3.1 Το ωράριο προσέλευσης τηρείται αυστηρά, είτε στην αρχή, είτε στα διαλείμματα της εκπαίδευσης.
4.3.2 Απαγορεύεται η ηχογράφηση ή βιντεοσκόπηση των εκπαιδευτικών.
4.3.3 Φωτογραφίες λαμβάνονται μόνο κατόπιν αδείας των εκπαιδευτριών και των ενδιαφερομένων μελών
4.4 Οι εκπαιδευόμενες οφείλουν να επιδεικνύουν εχεμύθεια και να τηρούν το απόρρητο σε ό,τι λέγεται εντός της Ομάδας.
4.5 Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους απέναντι στον φορέα (βλέπε αναλυτικά στον Οδηγό Σπουδών και τυχόν Παραρτήματα). Επίσης οφείλουν να είναι τυπικοί και συνεπείς στις εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις και να τηρούν τα χρονικά όρια που τίθενται από τις εκπαιδεύτριες τους. Η διαδικασία παρατάσεων για τις εκπαιδευτικές υποχρεώσεις συζητείται κατά περίπτωση. Η ασυνέπεια ή η μη επαρκής και ικανοποιητική κατανόηση της θεωρίας, μπορεί να καθυστερήσει την άδεια για την ανάληψη περιστατικών πρακτικής.
4.6 Οι εκπαιδευόμενες χρειάζεται, στα πλαίσια της εκπαίδευσης τους, να κάνουν προσωπική συμβουλευτική και εποπτεία με Προσωποκεντρικό Σύμβουλο του διδασκόμενου μοντέλου, εγκεκριμένο από τον φορέα.
4.7 Οι εκπαιδευόμενοι αποφεύγουν την ανάπτυξη πολλαπλών ρόλων
4.8 Οι εκπαιδευόμενες δεν επιτρέπεται να συνάψουν ερωτικές σχέσεις μεταξύ τους ή με τους εκπαιδευτές τους. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα τον φορέα, ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, προκειμένου να προστατευτούν τα εμπλεκόμενα μέρη και να διασφαλιστεί η διαδικασία εκπαίδευσης.
4.9 Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να αποδεχθούν και να εμπιστευτούν τυχόν αποφάσεις των εκπαιδευτριών τους. Οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται, στον βαθμό του δυνατού, μετά από διάλογο και συναίνεση των εμπλεκομένων μερών.
4.10 Οι εκπαιδευόμενες δικαιούνται υποστήριξης από τους εκπαιδευτές σε σχέση με τις σπουδές τους και την διαδικασία της πρακτικής τους. Επίσης έχουν το δικαίωμα να αντιμετωπίζονται με σεβασμό στην προσωπικότητα και την διαφορετικότητα τους, με ισονομία, δικαιοσύνη, σεβασμό και αποδοχή.
4.11 Οι εκπαιδευόμενοι, σε περίπτωση διαφωνίας με τις εκπαιδεύτριες, έχουν δικαίωμα να απευθυνθούν στην αντίστοιχη επιτροπή. Αν πρόκειται για θέμα δεοντολογίας, χρειάζεται να απευθυνθούν στην Επιτροπή Δεοντολογίας του φορέα, που αποτελείται από την Διευθύντρια του Φορέα, τις εκπαιδεύτριες Α’ και ένα άτομο του προσωπικού. Τα μέλη των επιτροπών θα ανακοινώνονται από την γραμματεία.
4.12 Οι εκπαιδευόμενες χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην χρήση των κοινωνικών δικτύων. Θα πρέπει σε περίπτωση ομάδων, αυτές να είναι κλειστές και να τηρείται απολύτως το απόρρητο.

ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
5.1 Οι διαδικασίες λειτουργίας του φορέα είναι ξεχωριστές και διακριτές. Η Διευθύντρια έχει την αποκλειστική ευθύνη της διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης. Η ομάδα των εκπαιδευτών είναι υπεύθυνη για την ακαδημαϊκή και εκπαιδευτική διαδικασία, το πρόγραμμα σπουδών και την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων. Και τα δύο μέρη συνεργάζονται στις συναντήσεις προσωπικού για την βέλτιστη λειτουργία του φορέα.
5.2 Η ένταξη εκπαιδευομένων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (εφόσον πληρούνται τα τυπικά κριτήρια εισόδου, π.χ. ηλικιακό όριο, υποβολή αυτοβιογραφικού και βιογραφικού κλπ) γίνεται μετά από συνέντευξη με τις εκπαιδεύτριες.
5.3 Όποιο αίτημα έχουν οι εκπαιδευόμενες, θα πρέπει να επικοινωνείται στους εκπαιδευτές μόνο με email. Μηνύματα σε κινητό ή άλλες εφαρμογές και προφορικά αιτήματα δεν είναι αποδεκτά. Τα γραπτά αιτήματα (emails) των σπουδαστών απαντώνται από τις εκπαιδεύτριες τους, ή τους αντίστοιχους υπεύθυνους, το αργότερο εντός 48 ωρών.
5.4 Οι εκπαιδευτές χρειάζεται να συμμετέχουν στις τακτικές διμηνιαίες συναντήσεις προσωπικού (staff meetings) ή σε έκτακτες, αν παραστεί ανάγκη και στις μηνιαίες εποπτείες εκπαιδευτριών, που παρέχει ο φορέας.
5.5 Οι εξωτερικοί συνεργάτες, που προσφέρουν θεραπεία ή εποπτεία στους σπουδαστές/, δεν επιτρέπεται να αναλαμβάνουν άνω των τριών (3) ατόμων από την ίδια εκπαιδευτική ομάδα. Χρειάζεται να είναι μέλη της ΕΠΒΕ. Τα διαπιστευτήρια τους ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, τόσο ως προς την επαγγελματική τους επάρκεια, όσο και ως προς την δεοντολογική τους στάση.
5.6 Οι εκπαιδευόμενες έχουν το δικαίωμα κατάθεσης παραπόνων, αφού πρώτα το έχουν συζητήσει προς επίλυση με το άτομο που αφορά. Τα σχόλια τους χρειάζεται να είναι γραπτά και να απευθύνονται στην Διευθύντρια της Σχολής και τον εκπαιδευτή Α’ της ομάδας τους. Το αίτημά τους θα εξετάζεται από την Επιτροπή Δεοντολογίας του φορέα. Σε περίπτωση που το παράπονο αφορά εκπαιδευτή, αυτός ενημερώνεται κι εξαιρείται από την Επιτροπή Δεοντολογίας (αν συμμετέχει), αλλά παρίσταται στην συνάντηση για την εξέταση του παραπόνου, όπου ακούγονται όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.
5.7 Ο οδηγός σπουδών ορίζει τις προϋποθέσεις αποφοίτησης. Δίνεται η δυνατότητα αποφοίτησης έως και 3 έτη το ανώτερο από την λήξη του προγράμματος. Η παράταση αυτή δίδεται από τις αρμόδιες εκπαιδεύτριες, για να διευκολύνει τους σπουδαστές σε ειδικές περιπτώσεις και δεν μπορεί να θεωρηθεί κανόνας. Σε κάθε άλλη περίπτωση η εκπαίδευση χρειάζεται να ολοκληρώνεται το αργότερο 1 έτος μετά την λήξη των 3 ετών του εκπαιδευτικού προγράμματος.
5.8 Η τελική αξιολόγηση των εκπαιδευομένων γίνεται με την διαδικασία αυτο-αξιολόγησης (αξιολόγηση 3600). Πέραν των προϋποθέσεων που ορίζει ο Οδηγός Σπουδών, ο εκπαιδευόμενος χρειάζεται να έχει την έγκριση των εκπαιδευτριών του, ότι είναι έτοιμος να ασκήσει, μέσα στα πλαίσια του Συστήματος Ηθικής και Δεοντολογίας και με επάρκεια σε γνώσεις και ικανότητα, το επάγγελμα της συμβουλευτικής. Σε περίπτωση αμφιβολιών, ο φορέας μπορεί είτε α) να προτείνει συμπληρωματικά μέτρα εκπαίδευσης, είτε β) να αρνηθεί την απονομή πτυχίου, παρέχοντας μόνο μια βεβαίωση παρακολούθησης.

Αθήνα, Σεπτέμβριος 2023

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

17 ΜΑΪΟΥ 2024
ΑΘΗΝΑ

CERTIFICATE IN THERAPEUTIC PLAY SKILLS

Δείτε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2024
ΑΘΗΝΑ

3-ΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Δείτε περισσότερα

ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ

CIRCLE OF SECURITY - PARENTING

Δείτε περισσότερα

ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ

INSIGHTFUL PLAY

Circle of security - Ομάδα Γονέων