3-ΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

3-ΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Εκπαίδευση στην Προσωποκεντρική Συμβουλευτική

Ένα διευρυμένο experiential μοντέλο Προσωποκεντρικής θεώρησης που συμπεριλαμβάνει στην συμβουλευτική διαδικασία και πρακτική το παιχνίδι, το σώμα, την θεωρία του John Bowlby (Attachment Theory), και την Νευροβιολογία

Γενικά για το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο με βάση τις αρχές και τις υποδείξεις της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής, για την εκπαίδευση επαγγελματικών Συμβούλων Ψυχικής Υγείας. Αποτελείται από δύο κύκλους σπουδών, ο πρώτος ενός έτους, όπου οι συμμετέχοντες διδάσκονται τις αρχές και τις δεξιότητες της Συμβουλευτικής και ο δεύτερος διάρκειας δύο ετών, όπου το πρόγραμμα ολοκληρώνεται και ο εκπαιδευόμενος, μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή του, μπορεί να λάβει βεβαίωση εκπαίδευσης ως σύμβουλος ψυχικής υγείας.

Η συνέχιση των σπουδών στον δεύτερο κύκλο, θα εξαρτηθεί από την ακαδημαϊκή πορεία, την προσωπική ανάπτυξη και την επιτυχή συμμετοχή του κάθε εκπαιδευόμενου στον πρώτο κύκλο σπουδών.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα του Προσωποκεντρικού Συμβούλου Ψυχικής Υγείας, κάνοντας έναρξη στην εφορία (Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας : «Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και κοινωνική μέριμνα, Υπηρεσίες Συμβούλου Ψυχικής Υγείας». Για να έχουν το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος, οι εκπαιδευόμενοι υποχρεούνται να ολοκληρώσουν με επιτυχία κύκλο σπουδών διάρκειας τριών (3) ενιαίων ακαδημαϊκών ετών.

Η εκπαίδευση αυτή είναι ένα διευρυμένο μοντέλο, που πατάει επάνω στην Προσωποκεντρική Θεωρία του Carl Rogers και της μαθήτριας του Virginia Axline και όσον αφορά το παιχνίδι και το σώμα, εμπλουτίζεται από τις αρχές και διδασκαλίες του Milton Erickson, την θεωρία και τις αρχές του Carl Young, ενώ συμπεριλαμβάνει την θεωρία του συναισθηματικού δεσμού (attachment theory) του John Bowlby και τα ευρήματα της Νευροβιολογίας. Η εκπαίδευση συνδυάζει την συμβουλευτική, εντάσσοντας το παιχνίδι για ενήλικες και εφήβους, καθώς και το σώμα, ως το τελευταίο όριο της ψυχής και το τραύμα.

Οι βασικοί άξονες του προγράμματος περιλαμβάνουν:

• Θεωρία,
• Προσωπική ανάπτυξη,
• Βιωματική εκπαίδευση,
• Βιωματικά Εργαστήρια,
• Πρακτική και
• Εποπτεία.

Η Εισαγωγή στη Συμβουλευτική (μαθήματα κορμού): κατ’ ελάχιστο 100 ώρες.

Εκπαίδευση στην Προσωποκεντρική Προσέγγιση και άλλες θεωρίες: κατ’ ελάχιστο   600 ώρες.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι τρία (3) ακαδημαϊκά έτη. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να αναβάλουν ή να καθυστερήσουν την ολοκλήρωση τμημάτων του προγράμματος, κατόπιν συνεννόησης με τον εκπαιδευτή τους (π.χ. πρακτική άσκηση), λόγω επαγγελματικών ή προσωπικών και οικογενειακών υποχρεώσεων ή δυσκολιών. Το σύνολο των σπουδών τους, όμως, δεν μπορεί να διαρκεί περισσότερο από 6 έτη.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Δευτεροβάθμιας ή Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που θα ήθελαν να ασκήσουν το επάγγελμα του Συμβούλου και σε όποιον θα ήθελε να γνωρίσει την Προσωποκεντρική προσέγγιση και το μοντέλο. Οι αιτήσεις αξιολογούνται κατά περίπτωση από την Εκπαιδευτική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και αξιολογώντας και όλα τα υπόλοιπα προσόντα του ενδιαφερόμενου, πέραν των ακαδημαϊκών. Επίσης, οι υποψήφιοι αξιολογούνται και μέσω συνέντευξης, όπου δίνεται ιδιαίτερη έμφαση και βαρύτητα στην εμπειρία ζωής και επαγγελματικής δραστηριότητας του καθ’ ενός.

Κατώτερο ηλικιακό όριο εισόδου στον πρώτο κύκλο: 23 έτη

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

• Να περιγράφουν και να εφαρμόζουν κατάλληλα και αποτελεσματικά τον ρόλο του Συμβούλου,
• Να εφαρμόζουν την Προσωποκεντρική Συμβουλευτική σε όλο το φάσμα των ηλικιών, που αφορά σε εφήβους και ενήλικες, με γνώμονα την προσωπικότητα και τις ανάγκες του κάθε πελάτη τους.
• Να περιγράφουν διαφορετικά είδη και μοντέλα Συμβουλευτικής και να διακρίνουν τι είναι κατάλληλο για τους πελάτες τους
• Να επιλέγουν τις κατάλληλες δεξιότητες και πρακτικές στην άσκηση της Συμβουλευτικής,
• Να αναγνωρίζουν τον κάθε πελάτη ως πρόσωπο κι όχι κάτω από το πρίσμα μιας διαγνωστικής ταμπέλας
• Να αναγνωρίζουν στοιχεία ψυχοπαθολογίας σε ενήλικες και εφήβους
• Να κάνουν Risk Assessment
• Να παραπέμπουν κατάλληλα τους πελάτες τους, όταν αυτό είναι απαραίτητο,
• Να συνεργάζονται με άλλες ειδικότητες για την μεγαλύτερη βελτίωση της ψυχικής υγείας του πελάτη τους,
• Να οργανώνουν τον χώρο και τη δομή των συνεδριών
• Να ενσωματώσουν την θεωρητική και βιωματική μάθηση και να διαμορφώσουν το δικό τους προσωπικό τρόπο στη συμβουλευτική τους πρακτική και διαδικασία.
• Να αναπτύξουν τις δεξιότητες αυτοαξιολόγησης και τις δεξιότητες κριτικής σκέψης.
• Να τηρούν κατάλληλα το σύστημα δεοντολογίας.

Η γλώσσα της εκπαίδευσης είναι τα Ελληνικά.

Υπεύθυνος Σπουδών – Course Director: Νέλλη Μπουκουβάλα

Έναρξη Εκπαιδευτικού: 23 Σεπτεμβρίου 2023

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προβλέπει ένα Σαββατοκύριακο τον μήνα δια ζώσης εκπαίδευση και 3-4 τριήμερα τον χρόνο.

Ωράριο: 
Σάββατο: 10:00 – 18:00
Κυριακή: 10:00 – 18:00

Ενδεικτικά Μαθήματα ανά κύκλο εκπαίδευσης

Δεξιότητες Συμβουλευτικής

• Εισαγωγή στην Συμβουλευτική Διαδικασία – Τι είναι η Συμβουλευτική – Διαφορές και όρια από την Ψυχοθεραπεία – Συμβουλευτικά αιτήματα – Δεξιότητες επικοινωνίας (εμπόδια) – Θεωρία και πράξη – Πλαίσια και τεχνικές παρεμβάσεων – Δημιουργία συμβουλευτικής σχέσης – Ενεργητική ακρόαση
• Οι έξι (6) συνθήκες της Προσωποκεντρικής Προσέγγισης
• Οι τρεις (3) βασικές συνθήκες – Core conditions – οι βασικές δεξιότητες της συμβουλευτικής
• Το Σώμα και το Παιχνίδι στην Συμβουλευτική – όταν ο νους δεν επιτρέπει να εκφραστούν τα συναισθήματα – Δουλειά με το ασυνείδητο – Διαπολιτισμική Συμβουλευτική
• Προσωπική ανάπτυξη του Συμβούλου – αντιμετώπιση και αποφυγή της επαγγελματικής εξουθένωσης (burn out). Όρια στην συμβουλευτική σχέση.
• Αρχές δεοντολογίας – Σύστημα Ηθικού Κώδικα
• Νευροβιολογία Μέρος Ι – Βασικές αρχές Νευροβιολογίας και η εφαρμογή τους στην συμβουλευτική σχέση
• Η θεωρία του συναισθηματικού δεσμού (attachment theory) και η εφαρμογή τους στην συμβουλευτική σχέση
• Ψυχοπαθολογία Μέρος Ι
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες για γονείς- ομάδες γονέων
• Κατανόηση της αναγκαιότητας της εποπτείας και τα οφέλη της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στην εφαρμογή της συμβουλευτικής πρακτικής

• Το συμβόλαιο στην συμβουλευτική σχέση – Αντιμετώπιση θεμάτων συμβολαίου
• Διάκριση Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας
Κατά κύριο λόγο, η Συμβουλευτική βοηθά ανθρώπους χωρίς ιδιαίτερη παθολογία, να πετύχουν τους στόχους τους ή να αναδιοργανώσουν την οπτική τους με αποτέλεσμα την βελτίωση της καθημερινότητας τους. Η ψυχοθεραπεία συχνά ασχολείται με μια βαθύτερη και πιο σύνθετη διαδικασία αλλαγής του θεραπευμένου, ο οποίος πιθανόν παρουσιάζει σοβαρότερη διαταραχή ή δυσφορία.
• Αντιμετώπιση Προκλήσεων (π.χ. Διακοπή συμβολαίου, ‘Μεταβίβαση – Αντιμεταβίβαση’, Ασυμβατότητα κ.ά.) – Μηχανισμοί άμυνας – Διαχείριση ‘Αντιστάσεων’ – Επίλυση Προβλημάτων

• Στοιχεία Ψυχολογίας
• Κοινωνική ψυχολογία
• Αναπτυξιακή/Εξελικτική Ψυχολογία
• Reflective functioning – Mentalizing
• Θεωρία του Νου

• Προσωποκεντρική προσέγγιση – αναλυτική μελέτη της θεωρίας του Carl Rogers και η εφαρμογή της στην συμβουλευτική πρακτική
• Θεωρίες Προσωπικότητας και Αλλαγής
• Άλλες ανθρωπιστικές προσεγγίσεις (Focusing, Υπαρξιακή Συμβουλευτική, Συνδιαλλακτική- E. Berne, Gestalt, Η Συστημική Αναπαράσταση του Bert Hellinger, Συστημική προσέγγιση, κ.ά.) και εφαρμογή τους στην συμβουλευτική σχέση
• Οι αρχές της θεωρίας του Milton Erickson – η εφαρμογή τους στην συμβουλευτική πρακτική
• Οι εφαρμογές του Mindfulness – ενσυνειδητότητα στην συμβουλευτική πρακτική
• Η θεωρία του Συναισθηματικού Δεσμού (Attachment Theory) του John Bowlby – τα ευρήματα της έρευνας και η εφαρμογή τους στην συμβουλευτική σχέση και πρακτική

• Κακοποίηση – Νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα
• Νευροβιολογία – Μέρος ΙΙ – Νευροβιολογία του τραύματος – Απόσυρση/Dissociation
• Συμβουλευτική υποστήριξη σε Ειδικές Περιπτώσεις (ενδεικτικά: σεξουαλικά προβλήματα – άγχος – φοβίες – θλίψη – χρόνια ή απειλητικά νοσήματα ή καταστάσεις – Τεχνητή/Υποβοηθούμενη Γονιμοποίηση, Υιοθεσία, νέες μορφές οικογένειας, – π.χ. μεικτές οικογένειες, παρένθετες μητέρες, gay/lesbian ζευγάρια),

• Επιστημολογία – Οντολογία – Φαινομενολογία – Μεθοδολογία έρευνας – Αξιοποίηση της έρευνας και των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην συμβουλευτική πρακτική
• Οι ποιότητες του Συμβούλου – Θέματα και παραδείγματα δεοντολογίας – τρόποι αντιμετώπισης
• Επανεξέταση κι επαναπροσδιορισμός της συμβουλευτικής σχέσης

• Θέματα ψυχοπαθολογίας ΙΙ (σε ενήλικες και εφήβους) – Συμπτωματολογία και διαγνωστικά κριτήρια – Όρια στην συμβουλευτική υποστήριξη και αναγκαιότητα για παραπομπή
• Αξιολόγηση κινδύνου (Risk Assessment)
• Δουλεύοντας με το τραύμα – Αναπτυξιακό τραύμα – Στοχεύοντας στην Ψυχική Ανθεκτικότητα

Το σώμα στην Συμβουλευτική υποστήριξη ομάδων
  — Το σώμα και η φωνή σαν εργαλείο του Συμβούλου
  — Παιχνίδι – ήχος – κίνηση
  — Η εφαρμογή Creative προσεγγίσεων και τεχνικών στην συμβουλευτική πρακτική

Το παιχνίδι στην συμβουλευτική υποστήριξη ατόμων και ομάδων

• Σχέσεις – Οικογενειακές, επαγγελματικές και άλλες – πρόληψη και ψυχική υγεία – ψυχοσωματική υγεία, φροντίδα και διαχείριση – σχολείο και εκπαίδευση – διαχείριση κρίσεων – τραύμα, πένθος και απώλεια – διαφορετικότητα και στίγμα – ψυχική ευαλωτότητα και η σχέση της με τον ασφαλή ή ανασφαλή συναισθηματικό δεσμό
• Συμβουλευτική για γονείς – συνήθη αιτήματα – ανάπτυξη των παιδιών – αναπτυξιακά ορόσημα – αναγνώριση αισθητηριακών θεμάτων – κατάλληλες παρεμβάσεις (σε γονείς, παιδιά, οικογένεια)
• Συμβουλευτική και Επιχειρηματικότητα

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, θα πρέπει:

• Να υπάρξει συστηματική παρακολούθηση του προγράμματος. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης μπορεί να χάσει κανείς το 20% των ωρών παρακολούθησης. Σε περίπτωση που χάσει ολόκληρη θεματική ενότητα θα πρέπει να γράψει μια σύντομη εργασία για αυτή, με την μελέτη της βιβλιογραφίας και της αρθρογραφίας, που θα του υποδειχθεί.

• Ολοκλήρωση και παράδοση των γραπτών εργασιών και προφορικών εργασιών (παρουσιάσεων) στα χρονικά περιθώρια που θα δοθούν.

• Την ολοκλήρωση της πρακτικής τους και την γραπτή αναφορά του επόπτη τους για την πρόοδο τους.

• Συμπλήρωση των ωρών προσωπικής ανάπτυξης με γραπτή βεβαίωση του θεραπευτή. Αν χαθούν ομαδικές ώρες προσωπικής ανάπτυξης θα πρέπει να καλυφθούν με αντίστοιχες ατομικές.

• Την ολοκλήρωση των υποχρεωτικών εργαστηρίων.

• Την θετική αξιολόγηση από την Εκπαιδευτική Επιτροπή, ως προς:

• Την πιστοποιημένη κατάλληλη επίδοση στον θεωρητικό και πρακτικό τομέα

• Την επίδειξη επαρκών γνώσεων και κατάλληλης συναισθηματικής και κοινωνικής ωριμότητας, ως προς την κριτική σκέψη, την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και συγκρούσεων, τις δεξιότητες, τις διαπροσωπικές σχέσεις με συν-εκπαιδευόμενους, την αναγνώριση και τον ικανοποιητικό χειρισμό προσωπικών εμπλοκών και της συμβολής στη διαδικασία των παρεμβάσεων συμβουλευτικού τύπου, την αξιοποίηση της παρεχόμενης εποπτείας. Οι εκπαιδευόμενοι αξιολογούνται σε επτά (7) πεδία (skills, knowlledge, empathy, authenticity, openness, self-awareness, group-awareness που επιδεικνύουν στην ομάδα)

• Την επίδειξη επαγγελματικής συμπεριφοράς

• Την επίδειξη γνώσης και τήρησης του Συστήματος Ηθικής Πρακτικής και Δεοντολογίας (δεν γίνεται δεκτή άγνοια των ηθικών αρχών).

• Την τακτοποίηση όλων των τυχόν οικονομικών εκκρεμοτήτων ως προς το πρόγραμμα με τον φορέα εκπαίδευσης.

Οι εκπαιδευτές παρακολουθούν, αξιολογούν και καταγράφουν την πρόοδο των εκπαιδευομένων. Οι σπουδαστές έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα σχόλια που τους αφορούν.

Οι εκπαιδευτές συναντώνται με τους σπουδαστές, όταν προκύψει από κάποια πλευρά η ανάγκη και συζητούν μαζί τους θέματα της προόδου τους, καθώς και τι χρειάζεται να γίνει προκειμένου να επιλυθούν. Τυχόν αρνητική αξιολόγηση που δεν βελτιώνεται πιθανόν να χρειαστεί παραπομπή στους υπεύθυνους του τομέα εκπαίδευσης, προκειμένου να κριθεί η συνέχιση ή η διακοπή της εκπαίδευσης.

Ο επόπτης και ο εκπαιδευόμενος γράφουν μαζί μια αναφορά – αξιολόγηση της σχέσης τους και της προόδου του εποπτευομένου.

Οι εκπαιδευόμενοι συμπληρώνουν και αυτοί φόρμες αξιολόγησης του προγράμματος και των εκπαιδευτών. Σε αυτή την διαδικασία, έχουν την δυνατότητα να ζητήσουν επιπλέον εκπαίδευση σε όποια θεματική ή πρακτική κρίνουν οι ίδιοι.

Η πρακτική άσκηση προβλέπει για να ολοκληρωθεί:

• Παρακολούθηση μαγνητοσκοπημένων ή «ζωντανών» συνεδριών συμβουλευτικής με άτομα ή οικογένειες ή ομάδα, ανάλογα με τις εκάστοτε δυνατότητες του προγράμματος.
• Μέσω εργαστηρίων ασκήσεων και προσομοιώσεων σε μικρές ομάδες, με την παρουσία διευκολυντή/συντονιστή
• Μέσω παρουσίασης δειγμάτων συμβουλευτικής εργασίας, που παραδίδονται ηχογραφημένα ή βιντεοσκοπημένα στον εκπαιδευτή.

Οι εκπαιδευόμενοι ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε επιμορφωτικές εκπαιδεύσεις, ημερίδες, συνέδρια, διαλέξεις, βιωματικά εργαστήρια, κ.ά. που γίνονται από την Play Therapy Greece ή άλλους αντίστοιχους φορείς.

Για την κατάλληλη διεκπαιρέωση των σπουδών υπάρχει Υποχρεωτική και Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Δομή της Εκπαίδευσης

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα είναι σύμφωνο με τα εκπαιδευτικά κριτήρια της ΕΕΣ (Ελληνική Εταιρία Συμβουλευτικής) και περιλαμβάνει:

450 ώρες εκπαίδευσης στην θεωρία της Προσωποκεντρικής Προσέγγισης, καθώς και άλλων προσεγγίσεων (τριετούς τουλάχιστον φοίτησης)
100 ώρες (κατ’ ελάχιστον) εκπαίδευσης κορμού. Σε αυτήν συμπεριλαμβάνονται η Εισαγωγή και οι Βασικές Δεξιότητες Επικοινωνίας και Συμβουλευτικής, Ψυχοπαθολογία Ι και ΙΙ, Μαθήματα Ψυχολογίας και εκπαίδευση σε ειδικά θέματα, όπως το πένθος και η απώλεια, η κακοποίηση, η κρίση, το τραύμα, κλπ
200 ώρες προσωπικής ανάπτυξης, από τις οποίες οι 150 είναι ομαδική θεραπεία (στο διάστημα των τριών εκπαιδευτικών ετών) και τουλάχιστον 50 ώρες ατομικής θεραπείας (κατά προτίμηση δημιουργικής προσέγγισης)
60 ώρες βιωματικά εργαστήρια, όπως εργαστήρια ενσυναίσθησης, εξομοίωσης πρακτικής και ενεργητική ακρόαση, διευκόλυνση ομάδας, οργάνωση βιωματικών εργαστηρίων και εμψύχωση για ομάδα, εργαστήρια reflective functioning και ορθού mentalizing, κλπ
200 ώρες πρακτικής, συνοδευόμενες από 40 ώρες ατομικής και 10 ώρες ομαδικής εποπτείας. Η πρακτική ξεκινά με την άδεια του εκπαιδευτή, όχι νωρίτερα από τα μέσα του 2ου έτους. Η ανάληψη περιστατικών και η εποπτεία είναι υποχρεωτικά.
• Μελέτη βιβλιογραφίας
• Εκπόνηση εκπαιδευτικών εργασιών (γραπτές εργασίες και παρουσιάσεις)
Εκπόνηση Διπλωματικής εργασίας – Μελέτη Περίπτωσης (Case Study)

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει παρουσιάσεις, διαλέξεις, συζητήσεις, συζητήσεις περιπτώσεων, εργαστήρια, αυτοαξιολόγηση, επανατροφοδότηση, εποπτεία, audio recording, μικρές οµάδες, οµάδες συνάντησης, εργαστήρια ενσυναίσθησης, role playing, εργαστήρια εξομοίωσης πρακτικής και ενεργητική ακρόαση, διευκόλυνση ομάδας, οργάνωση βιωματικών εργαστηρίων και εμψύχωση για ομάδα, εργαστήρια reflective functioning και ορθού mentalizing, κλπ

Στα πλαίσια αξιολόγησης των εκπαιδευομένων προβλέπονται γραπτές εργασίες και παρουσιάσεις από τους σπουδαστές.

Η εποπτεία συνοδεύει την πρακτική των σπουδαστών με στόχο την υποστήριξη, την καλύτερη κατανόηση και εφαρμογή της συμβουλευτικής πρακτικής, την απόκτηση δεξιοτήτων και ικανότητας παρεμβάσεων στον χώρο της εργασίας τους ή την ιδιωτική τους πρακτική. Κατά περίπτωση (εξαρτάται από τον επόπτη) προσφέρεται και βοήθεια διαχείρισης της πρακτικής τους (management).

Υλικοτεχνική Υποδομή

Η Play Therapy Greece διαθέτει την κατάλληλη υποδομή για την υποστήριξη του προγράμματος.
Ενδεικτικά:
• Χώρους κατάλληλους για μεγάλη ομάδα, αλλά και για ταυτόχρονες μικρότερες ομάδες
• Μια εξαιρετικά μεγάλη συλλογή υλικών για δημιουργικούς τρόπους εκπαίδευσης και συμβουλευτικής πρακτικής
• Μηχανήματα προβολής και καταγραφής συνεδριών
• Πρόσβαση σε μια πλούσια βιβλιοθήκη
• Συλλογή άρθρων και ηλεκτρονικών εντύπων σε μορφή αρχείων pdf
• Διαδικτυακή επικοινωνία με τους εκπαιδευτές και την εκπαιδευτική ομάδα

Και στα 3 έτη προβλέπονται γραπτές και προφορικές εργασίες και παρουσιάσεις.

Εκπαιδευτές - Συνεργάτες
Νέλλη Μπουκουβάλα

Νέλλη Μπουκουβάλα

Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές της στην Προσωποκεντρική Συμβουλευτική και το Play Therapy, συνέχισε με την θεραπεία τραύματος EMDR και CRM (Comprehensive Resource Model), το EFT για θεραπεία ζεύγους (Emotional Focused Couples Therapy by Sue Johnson), το Theraplay, το Circle of Security Parenting (COS-P και το 10days intensive COS), το Dimentional Maturation Model (DMM by Patricia Crittenden), 1st level Sand Play Therapy κλπ
Είναι εκπαιδευμένη από την Dr. Mills στο μοντέλο StoryPlay® και διαπιστευμένη από την ίδια ως εκπαιδεύτρια, facilitator και επόπτρια.
Παράλληλα είναι ιδρύτρια της Play Therapy Greece, Certified Play Therapist, Certified Clinical Supervisor και από το 2014 είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια για το Play Therapy και την Κλινική Εποπτεία.
Ιδιαίτερα για παιδιά έχει ολοκληρώσει την πιστοποίηση της στο Theraplay και έχει εκπαιδευτεί στο Filial Play Coaching, στον Παιδιατρικό Ύπνο (Paediatric Sleep Training for Professionals), την αισθητηριακή ολοκλήρωση (SI – Sensory Integration for Therapists), στην θεραπεία attachment DDP (Dyadic Developmental Psychotherapy by Daniel Hughes), στο Circle of Security Intervention (COS-I), και στα αξιολογητικά προγράμματα attachment: The Meaning of the Child (MotC) και Marshak Interaction Method (MIM).
Η μακρόχρονη εκπαιδευτική της εμπειρία και η διαρκής επιμόρφωση της σε διαφορετικά μοντέλα και προσεγγίσεις, παρέχει εγγύηση για την ποιότητα των εκπαιδεύσεων που παρέχει. Έχει για πολλά χρόνια, πλούσια εμπειρία σε εκπαιδεύσεις στα δύο επίπεδα του Play Therapy, Certificate και Diploma, την εκπαίδευση Εποπτών σε Αγγλία και Ελλάδα, το StoryPlay®,το Circle of Security – Parenting, ενώ παράλληλα έχει διεξάγει πολλά εργαστήρια για θεραπευτές πάνω στην Νευροβιολογία, το Attachment, την Ηθική και Δεοντολογία στην εργασία με παιδιά, την «Δύναμη του Παιχνιδιού», τα Όρια και άλλα.
Είναι πλήρες μέλος του Play Therapy International (PTI) και ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Προσωποκεντρικής και Βιωματικής Εταιρείας (ΕΠΒΕ – HAPCEA) και πέρα από το εκπαιδευτικό της έργο, εργάζεται θεραπευτικά, στο προσωπικό της γραφείο στην Play Therapy Greece, με παιδιά, εφήβους, ενήλικες, ζευγάρια, γονείς, οικογένειες και ομάδες.

————————————

Ρουμπίνη Βασιλοπούλου

Κατέχει πτυχίο Βιολογίας (Πανεπιστήμιο Πατρών, Μanagement (LOMA) και Προσωποκεντρικής Συμβουλευτικής (Strathclyde-ICPS).
Έχει εκπαιδευτεί σαν Προσωποκεντρική εκπαιδεύτρια και επόπτρια.
Επίσης στην Αντλεριανή προσέγγιση, την θεραπευτική ύπνωση, στο Focusing, την θεραπεία ζευγαριών και ομάδων και την συμβουλευτική παρέμβαση σε επιζώντες μεγάλων καταστροφών. Παρακολούθησε ακόμα διετές πρόγραμμα Βασικών αρχών Ψυχολογίας
καθώς και πληθώρα μικρότερων προγραμμάτων τόσο ψυχολογίας όσο και Business.
Συνεργάστηκε με το ICPS College σαν εκπαιδεύτρια στις μεταπτυχιακές ομάδες Συμβουλευτικής επί 8 χρόνια. Επίσης στο Εκπαιδευτικό κέντρο «Ύπαρξη» (2021-2023), σαν senior εκπαιδεύτρια (φοιτητών/ριων και εκπαιδευτριών), όπου σχεδίασε και εκπόνησε
εκπαιδευτικά προγράμματα, εκπαιδευτικές διαδικασίες κ.α.,
Εργάζεται ιδιωτικά σαν ψυχοθεραπεύτρια και επόπτρια, ως εκ τούτου θεωρεί απαραίτητο να θεραπεύεται και να εποπτεύεται δια βίου.
Έχει παρουσιάσει πλήθος ομιλιών και βιωματικών εργαστηρίων σε επαγγελματικά συνέδρια της ΕΕΣ και της ΕΠΒΕ και εκπαιδεύει στην δεοντολογία και συμβουλευτική εναλλακτικούς θεραπευτές/τριες.
Ιδρυτικό μέλος της Ε.Π.Β.Ε. Επίσης μέλος της EAP και ΕΕΨΕ της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Εταιρίας Συμβουλευτικής (ΕΕΣ και EAC) και της WAPCEPC.
Έχει συγγράψει με την Δρ. Κεφαλοπούλου ένα κεφάλαιο στο βιβλίο του Π. Ασημάκη «Η Εκπαίδευση των Ψυχοθεραπευτών στην Ελλάδα».
Ιδιαίτερα προσωπικά και επαγγελματικά της ενδιαφέροντα: «το σχετίζεσθαι», «η σχέση μας με την εξουσία» και μότο της δανεισμένο από τον Ελύτη «Πρέπει να ζεις όπως σκέφτεσαι, αλλιώς θα καταλήξεις να σκέφτεσαι όπως ζεις».
————————————

Κατερίνα Μπάστα

Κατερίνα Μπάστα

H Κατερίνα Μπάστα  ξεκίνησε το 1999 ως Ηθοποιός, με ειδίκευση στο Physical Theater και το Βουβό Θέατρο. Έκανε την εκπαίδευση της στην Εμψύχωση Ομάδων, σπούδασε συμβουλευτική στην Προσωποκεντρική προσέγγιση και ολοκλήρωσε τις σπουδές της με το Master of Science in Person-Centred Counseling and psychotherapy in university of Strathclyde. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια του Gordon Hellas στον τομέα «Δεξιότητες Επικοινωνίας Αποτελεσματικού Γονέα». Έχει λάβει μετεκπαίδευση στην ανάλυση κίνησης στο σύστημα Laban (χοροθεραπεία), στο Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο. Διαθέτει Certificate of Attendance στο Play Therapy, στο StoryPlay® και στο Circle of Security από την Play Therapy Greece.

Ασχολήθηκε με το θέατρο στην εκπαίδευση ως εμψυχώτρια, ηθοποιός, σκηνοθέτης και συγγραφέας για πάνω από μία δεκαετία. Έχουν ανέβει στην θεατρική σκηνή περίπου δέκα πρωτότυπα έργα της, ενώ είναι βραβευμένη με το 1ο βραβείο Μπελιέ για την καινοτομία της στο εκπαιδευτικό θέατρο ως συγγραφέας και σκηνοθέτης.

Υπήρξε Course Director στο «Mikro Theatro» εντάσσοντας στην Παιδαγωγική του Θεάτρου το σωματικό θέατρο, από το 2005 ως το 2012, δημιουργώντας την τεχνική “body-music theater”.
Σχεδίασε το «art in action» για επιχειρήσεις, κάνοντας βιωματικά σεμινάρια επικοινωνίας και ηγεσίας σε εταιρίες από το 2008 ως σήμερα.

Ασχολείται με τη διδασκαλία από το 2002 σε φορείς όπως το Μικρό Πολυτεχνείο, το mikro theatro, την Play Therapy Greece και το Κολλέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS.

Έχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια σε πολλές επιστημονικές ημερίδες, όπως στη 2η Διημερίδα της ΕΠΒΕ (Ελληνική Προσωποκεντρική και Βιωματική Εταιρεία) και έχει υλοποιήσει προγράμματα πολιτιστικής εκπαίδευσης σε πολλούς δήμους της χώρας

Σχεδιάζει και υλοποιεί Δημιουργικές Ομάδες ενηλίκων, εταιρικά προγράμματα και ασκεί τη συμβουλευτική ψυχοθεραπεία σε ατομικές και ομαδικές συνεδρίες.
Υλοποιεί προγράμματα πολιτιστικής εκπαίδευσης σε ιδρύματα όπως: τα παιδικά χωριά SOS, η δομή ΠΛΟΕΣ, το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού Βόλου, το Μουσείο Κοτσανά και η UNICEF.

Είναι Founder & Course Director στο Κέντρο Βιωματικής Εκπαίδευσης Παιχνιδόσωμα (Κ.Β.Ε.Π.) και trainer στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (experiential μοντέλο Προσωποκεντρικής θεώρησης) στην Play Therapy Greece.

Το επιστημονικό της έργο βασίζεται στη μελέτη του ανθρωποκεντρικού μοντέλου, έτσι όπως αυτό διαφαίνεται μέσα στη μεθοδολογία «Παιχνιδόσωμα». Η έρευνά της έχει πάρει τιμητική διάκριση από το Πανεπιστήμιο Ψυχολογικών Επιστημών του Strathclyde.

————————————

Άννα Τατσάκη

Άννα Τατσάκη

Η Άννα Τατσάκη είναι Ψυχολόγος (University of Central Lancashire), κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και έχει μεταπτυχιακό στην Προσωποκεντρική Συμβουλευτική (University of Strathclyde).

Είναι πιστοποιημένη από το ICEEFT ως θεραπεύτρια Ζεύγους (Emotionally Focused Therapy) και έχει συνεργαστεί με το Ελληνικό Κέντρο Focusing ως συν εκπαιδεύτρια στη θεραπεία ζεύγους.
Έχει επίσης ειδικευθεί στην τραυματοθεραπεία EMDR και CRM.

Είναι ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Προσωποκεντρικής και Βιωματικής Εταιρείας (ΕΠΒΕ). Είναι επίσης μέλος της EMDR Hellas.
Από το 2012 διατηρεί ιδιωτικό γραφείο στην Αθήνα και εργάζεται τόσο με ζευγάρια όσο και ατομικά.

————————————

Τζένη Τσίρου

Τζένη Τσίρου

Η Τζένη Τσίρου είναι κάτοχος Μ.Sc στην Προσωποκεντρική Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία από το Πανεπιστήμιο Strathclyde-Glasgow και πτυχίου Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Τα τελευταία χρόνια εργάζεται ως Σύμβουλος με ενήλικες και ζευγάρια.
Έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευση της στην «Συναισθηματικά Εστιασμένη Θεραπεία για Ζευγάρια» (EFT) και στην τραυματοθεραπεία EMDR.
Επιπλέον, είναι ενεργό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Προσωποκεντρικής και Βιωματικής Προσέγγισης (HAPCEA) και μέλος της EMDR-Hellas.

————————————
Δήμητρα Μάντζαρη
Δήμητρα Μάντζαρη

Η Δήμητρα Μάντζαρη είναι ψυχολόγος (αρ. άδειας 1436-28/06/2013), ενώ το 2017 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές της στην πολιτισμική ανθρωπολογία από το Πάντειο Πανεπιστήμιο και στην προσωποκεντρική ψυχοθεραπεία από το University of Strathclyde. Τα τελευταία χρόνια εργάζεται ως ψυχολόγος και συντονίστρια ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών σε διεθνείς οργανισμούς ανθρωπιστικής βοήθειας. Λόγω της κλινικής πρακτικής σε αυτό το πεδίο έχει αναπτύξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και εξοικείωση με το τραύμα του εκτοπισμού και άλλων καταστροφικών γεγονότων, το δευτερογενές τραύμα, την ψυχική ανθεκτικότητα, την έμφυλη βία και ευρύτερα τη διαπολιτισμική
συμβουλευτική. Αντίστοιχα, μέσα από το ρόλο της συντονίστριας υπηρεσίας έχει αποκτήσει εμπειρία στο σχεδιασμό και συντονισμό προγραμμάτων ψυχικής υγείας για ευάλωτους πληθυσμούς και την εκπαίδευση επαγγελματιών σε ζητήματα ψυχικής υγείας (π.χ. Ψυχολογικές Πρώτες Βοήθειες, Διαχείριση Αυτοκτονικότητας).
Έχει εκπαιδευτεί στο Story Play Level I, καθώς αποσκοπεί να ενσωματώνει το παιχνίδι, τις ιστορίες και τη δημιουργικότητα ολοένα και περισσότερο στην θεραπευτική στήριξη ενηλίκων, όπως και την εκπαίδευση επαγγελματιών.
Τα θεωρητικά της ενδιαφέροντα κυμαίνονται μεταξύ προσωποκεντρικής ψυχοθεραπείας, κριτικής ψυχολογίας, καθώς και γύρω από εφαρμογές της συμβουλευτικής με άξονα τα κοινωνικά δικαιώματα.
Διατηρεί ιδιωτικό γραφείο στην Αθήνα, παρέχοντας συνεδρίες στα ελληνικά και στα αγγλικά.

————————————
Σπυριδούλα Σταμπολάκη

Σπυριδούλα Σταμπολάκη

Μέσα από διάφορες διαδρομές επέλεξα και είμαι Ψυχολόγος από το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο από το 2009 και κάτοχος Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος.
Έχω ειδικευτεί στην Προσωποκεντρική Προσέγγιση Ψυχοθεραπείας, στο ICPS, τις χρονιές 2008-2011. Έλαβα επίσης εκπαίδευση  Εποπτείας Προσωποκεντρικής Προσέγγισης από το Focusing και λίγο αργότερα Κλινικής Εποπτείας με δημιουργικά μέσα από την Play Therapy Greece.
Έχω κάνει διάφορες εκπαιδεύσεις που με έχουν εμπλουτίσει και διευρύνει σε θεωρητικό επίπεδο.
Είμαι ιδιοκτήτρια του Γραφείου Ψυχολογικής Υποστήριξης και Διεύρυνσης Προσώπου «Διεύρυνσις» στα Χανιά, όπου θεραπεύω, εποπτεύω, διοργανώνω αυτοτελή βιωματικά εργαστήρια και ομιλίες.
Είμαι ανύπαντρη μητέρα και έχω την τιμή να μεγαλώνω τον Άγγελό μου.  Ασχολούμαι ιδιαίτερα με τη Δυσλεξία και τη ΔΕΠΥ, καθώς έχω και εγώ και το παιδί μου. 
Έχω ενδιαφέρον και είμαι γεμάτη περιέργεια για το σύμπαν, τη δόμηση του ανθρώπινου ψυχισμού και λειτουργία της συμπεριφοράς, τις Τέχνες, τον χρόνο και τον χώρο, για κάθε μικρόκοσμο και μακρόκοσμο.
Κάνω όνειρα και σχέδια συνέχεια και λατρεύω την έννοια της «Ελευθερίας».

————————————

Φραντζέσκα Φραντζεσκάκη

Φραντζέσκα Φραγκιουδάκη

Η Φραγκιουδάκη Φραντζέσκα είναι ψυχολόγος – παιγνιοθεραπεύρια. Κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου και μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία. Έχει επιπλέον εξειδικευθεί στη μέθοδο EMDR. Παράλληλα, έχει παρακολουθήσει προγράμματα όπως κλινική ψυχοπαθολογία στο Αιγινήτειο νοσοκομείο, εξειδίκευση στις Παιδοψυχιατρικές Διαταραχές στο Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐας Κυριακού, ψυχομετρικά και προβολικά τεστ, στο filial play coaching, circle of security, storyplay.
Έχει εργαστεί στη Μονάδα Εφηβικής Υγείας του νοσοκομείου Παίδων & Αγλαΐα Κυριακού, στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αθηνών, στο Συμβουλευτικό σταθμό Δήμου Πετρούπολης, στο κέντρο ημέρας Ανοιχτή Αγκαλιά, σε κέντρα ειδικών θεραπειών και στο παιδοψυχιατρικό τμήμα του νοσοκομείου Σωτηρία.
Έχει πραγματοποιήσει σχολές γονέων τόσο στο Δήμο Πετρούπολης όσο και στο νοσοκομείο Σωτηρία. Έχει υπάρξει μέλος της ομάδας οικογενειακής θεραπείας του Ιατροπαιδαγωγικού τμήματος Ν. Σμύρνης και του Κέντρου ψυχικής υγείας Αθηνών. Τα τελευταία χρόνια διατηρεί ιδιωτικό γραφείο στο Νέο Ψυχικό
Παράλληλα, έχει υλοποιήσει ερευνητικό πιλοτικό πρόγραμμα έγκαιρης ανίχνευσης και αντιμετώπισης συναισθηματικών δυσκολιών στο Δήμο Πετρούπολης ενώ άρθρο της έχει δημοσιευθεί στο Journal of Developmental Psychobiology.

————————————

Κατερίνα Λιόντη

Κατερίνα Λιόντη

Η Κατερίνα Λιόντη ξεκίνησε τις σπουδές της στον τομέα της Ανθρωπιστικής Παιδείας και είναι απόφοιτη του τμήματος της ελληνικής Φιλολογίας του ΑΠΘ.
Συνέχισε τις σπουδές της στο θέατρο και στον χώρο των Παραστατικών Τεχνών και είναι απόφοιτη της δραματικής σχολής «Αρχή». Έχει ασχοληθεί με το κομμάτι της εμψύχωσης σε παιδιά και ενήλικες καθώς και με το θέατρο ως ηθοποιός, χορογράφος και συγγραφέας.
Στην συνέχεια προχώρησε τις σπουδές της στον τομέα της Ανθρωπιστικής Ψυχολογίας της Προσωποκεντρικής προσέγγισης. Είναι κάτοχος του Μaster of Science in Person-Centred Counseling and Psychotherapy in University of Strathclyde με τιμητική διάκριση για την διπλωματική της έρευνα γύρω από τα είδη της γονεϊκής τυπολογίας και την ενσυναίσθηση.
Παράλληλα συνέχισε τις σπουδές της στην Παιγνιοθεραπεια στο PtGr και είναι πιστοποιημένη ειδική θεραπευτικού παιχνιδιού και Παιγνιοθεραπεύτρια από το PtGr και PTI.
Έχει εκπαιδευτεί στο Filial Play Coaching στην Αγγλία από το PTI, στο Circle of Security – Parenting από το PtGr και είναι συντονίστρια Σχολών Γονέων στο «Εξελικτικό Σύστημα» της Μαρίας Χουρδάκη.
Έχει δημιουργήσει ένα εξειδικευμένο ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάλληλο για παιδιά προσχολικής ηλικίας και εργάζεται ως θεραπεύτρια παιδιών, εφήβων, ενηλίκων και συμβουλευτικής γονέων.
Είναι μέλος του PTI και της ΠΕΠΒ.

————————————

Κατερίνα Νταλαμάγκα

Κατερίνα Νταλαμάγκα

H Κατερίνα Νταλαμάγκα, μετά από πολυετή εμπειρία στο marketing και στη διοίκηση επιχειρήσεων, την κέρδισε η αγάπη της γύρω από τον τον ψυχισμό του ανθρώπου κάτι που την οδήγησε σε σπουδές Συμβουλευτικής όπου και απέκτησε Master of Science in Person-Centered Counselling από το πανεπιστήμιο του Strathclyde.

Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της γύρω από την συναισθηματική ευεξία των παιδιών και τη λειτουργία της οικογένειας την ώθησαν στο να εκπαιδευτεί στην Παιγνιοθεραπεία από την Play Therapy Greece και την APAC, καθώς και στο Filial Play Coaching.

Έχει εξειδικευτεί στο Αναπτυξιακό Τραύμα μέσω του μοντέλου SMART (Sensor Motor Arousal and Regulation Treatment), έχει εκπαιδευτεί στο StoryPlay, από την Joyce Mills και στο Still Quite Place (Mindfulness για παιδιά και οικογένειες).

Είναι πιστοποιημένη Κλινική Επόπρια μέσα από το Παιχνίδι και την Τέχνη. Έχει αποτελέσει επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού και μέλος της συγγραφικής και ερευνητικής ομάδας του Προγράμματος Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής για παιδιά, «Η Πυξίδα του Εαυτού μου», το οποίο έχει εφαρμοστεί σε δημοτικά σχολεία της Αθήνας. Έχει συμμετάσχει στα master classes του Οργανισμού «Χαρισμάθεια» ως επιστημονική συνεργάτης με στόχο την αυτογνωσία και την κοινωνική ανάπτυξη των χαρισματικών παιδιών.
Σήμερα εργάζεται ιδιωτικά με ενήλικες, παιδιά, εφήβους και οικογένειες.

————————————

Ματίνα Βλάχου

Ματίνα Βλάχου

Τα τελευταία επτά χρόνια η Ματίνα Βλάχου υποστηρίζει παιδιά και τις οικογένειές τους στην Ελλάδα και την Κίνα, μέσα από τον ρόλο της θεραπεύτριας και της εκπαιδευτικού. Εμπνέεται από τη θεραπευτική δύναμη παιχνιδιού αλλά και τη βαθιά πίστη και την εμπιστοσύνη στο εγγενές δυναμικό των παιδιών.

Ξεκινώντας από την πεποίθηση, ότι τα παιδιά ανθίζουν συναισθηματικά και ψυχικά και μαθαίνουν καλύτερα, όταν ο εγκέφαλός τους είναι ήρεμος και δεν πλημμυρίζονται από άγχος, θυμό και άλλα «μεγάλα» συναισθήματα, η προσέγγισή της στη θεραπεία επικεντρώνεται στην δημιουργία ενσυναισθητικών και ασφαλών δεσμών και στην εναρμόνιση του μυαλού, του εγκεφάλου και του σώματος, αντλώντας στρατηγικές από τα τελευταία ευρήματα των νευροεπιστημών για την συν-ρύθμιση και τη ρύθμιση.

Είναι Certified Play Therapist. Αποφοίτησε από το τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, κατεύθυνση Ψυχολογίας, του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και απέκτησε ΜΑ in Marketing από το Kingston University στο Λονδίνο. Εκπαιδεύεται ως Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας στην Προσωποκεντρική προσέγγιση του Carl Rogers.

Εργάζεται ιδιωτικά με παιδιά και γονείς, και είναι μέλος της ψυχοπαιδαγωγικής ομάδας ιδιωτικού σχολείου προσχολικής αγωγής και σχολικής εκπαίδευσης.

Ονειρεύεται να ταξιδέψει στην Ισλανδία και τη Λατινική Αμερική, και αγαπάει τη γιόγκα και τις τέχνες. Όταν δεν παίζει με μικρά ή μεγάλα παιδιά, απολαμβάνει τη φύση και καλό φαγητό με αγαπημένους φίλους.

————————————

Λύο Καλοβυρνάς

Λύο Καλοβυρνάς

Είμαι ψυχοθεραπευτής και σύμβουλος ψυχικής υγείας (counsellor), με τετραετείς σπουδές στο Κέντρο Ψυχοκοινωνικών Προσεγγίσεων και το Ελληνικό Κέντρο Focusing. Επίσης, είμαι πιστοποιημένος ψυχοθεραπευτής ζευγαριών (couples therapist) με τη μέθοδο EFT (Emotionally Focused Therapy) από το Ελληνικό Κέντρο Focusing, με πιστοποίηση από το Διεθνές Κέντρο Ποιότητας EFT (ICEEFT, Canada).
Είμαι μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας, της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Συμβουλευτικής.
Ως ψυχοθεραπευτής και σύμβουλος ψυχικής υγείας έχω δια βίου εποπτεία, η οποία με στηρίζει στο έργο μου, διασφαλίζοντας την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρω.
Από το 2002, εργάζομαι στον τομέα της ψυχικής υγείας, κάνοντας ατομικές συνεδρίες, ομάδες αυτογνωσίας και προσωπικής ανάπτυξης για γυναίκες και άντρες, ομάδες αυτογνωσίας για γκέι άντρες και πολλά βιωματικά εργαστήρια για διάφορα θέματα, όπως η (μη) μητρότητα, η σεξουαλικότητα, η γυναικεία σεξουαλική επιθυμία, οι διάφορες μορφές οικογενειακής κακοποίησης, η οικονομική-κοινωνική κρίση κ.ά.
Η προσέγγιση που εφαρμόζω ονομάζεται Ελευθεροπαιδεία. Οι θεωρητικές βάσεις της είναι υπαρξιστικές και προσωποκεντρικές. Στην προσωποκεντρική προσέγγιση δίνεται έμφαση στον σεβασμό για τον άνθρωπο και στην πεποίθηση ότι ύψιστη σημασία έχει η σχέση ανάμεσα στον ψυχοθεραπευτή και τον θεραπευόμενο. Ως θεραπευτής ζευγαριών εφαρμόζω τη μέθοδο EFT με πιστοποίηση από το Διεθνές Κέντρο Ποιότητας EFT (ICEEFT, Canada).

————————————

Ευτέρπη Μαρίνη

Ευτέρπη Μαρίνη

Η Ευτέρπη Μαρίνη, Παιδοψυχίατρος και Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια Οικογένειας και Ζεύγους, γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε Ιατρική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και εκπαιδεύτηκε στην Παιδοψυχιατρική στα Νοσοκομεία «Γ. Γεννηματάς» (Ψυχιατρική Κλινική), Παίδων Πεντέλης (Νευρολογική Κλινική) και Παίδων «Η Αγία Σοφία» (Παιδοψυχιατρική Κλινική). Είναι κάτοχος του Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών «Προαγωγή Ψυχικής Υγείας και Πρόληψη Ψυχικών Διαταραχών» (MSc), της Ιατρικής Σχολής Αθηνών.
Της αρέσει να εμπλουτίζει και να εξελίσσει την κλινική της πρακτική με δημιουργικά εργαλεία και για αυτό εκπαιδεύτηκε στο μοντέλο STORY PLAY Level I.
Διατηρεί ιδιωτικό Ιατρείο από το 2014 και εργάζεται με παιδιά, εφήβους και οικογένειες.

Θέσεις περιορισμένες. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ:
Νέλλη Μπουκουβάλα

Certified PCA Counsellor
Certified Play Therapist
Accredited Course Director for APAC Ltd and member of the academic team of Leeds Beckett University
Certified Supervisor with Play and Creative Arts

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210  7796100, 210  7796101, 6985577627,
Email: playtherapygreece@gmail.com

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023
ΑΘΗΝΑ

3-ΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Δείτε περισσότερα

6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023
ΑΘΗΝΑ

CERTIFICATE IN THERAPEUTIC PLAY SKILLS

Δείτε περισσότερα

ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ

CIRCLE OF SECURITY - PARENTING

Δείτε περισσότερα

ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ

StoryPlay®

Δείτε περισσότερα

Circle of security - Ομάδα Γονέων