3-ΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

3-ΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Εκπαίδευση στην Προσωποκεντρική Συμβουλευτική

Ένα διευρυμένο experiential μοντέλο Προσωποκεντρικής θεώρησης που συμπεριλαμβάνει στην συμβουλευτική διαδικασία και πρακτική το παιχνίδι, το σώμα, την θεωρία του John Bowlby (Attachment Theory), και την Νευροβιολογία

Δοκιμαστικό εργαστήριο: 17 Σεπτεμβρίου 2022 / Ώρες 10:00 – 17:00

Γενικά για το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο με βάση τις αρχές και τις υποδείξεις της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής, για την εκπαίδευση επαγγελματικών Συμβούλων Ψυχικής Υγείας. Αποτελείται από δύο κύκλους σπουδών, ο πρώτος ενός έτους, όπου οι συμμετέχοντες διδάσκονται τις αρχές και τις δεξιότητες της Συμβουλευτικής και ο δεύτερος διάρκειας δύο ετών, όπου το πρόγραμμα ολοκληρώνεται και ο εκπαιδευόμενος, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του, μπορεί να λάβει βεβαίωση εκπαίδευσης ως σύμβουλος ψυχικής υγείας.
Η συνέχιση των σπουδών στον δεύτερο κύκλο, θα εξαρτηθεί από την ακαδημαϊκή πορεία, την προσωπική ανάπτυξη και την επιτυχή συμμετοχή του κάθε εκπαιδευόμενου στον πρώτο κύκλο σπουδών.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα του Προσωποκεντρικού Συμβούλου Ψυχικής Υγείας, κάνοντας έναρξη στην εφορία (Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας : «Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και κοινωνική μέριμνα, Υπηρεσίες Συμβούλου Ψυχικής Υγείας». Για να έχουν το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος, οι εκπαιδευόμενοι υποχρεούνται να ολοκληρώσουν με επιτυχία κύκλο σπουδών διάρκειας τριών (3) ενιαίων ακαδημαϊκών ετών.

Η εκπαίδευση αυτή είναι ένα διευρυμένο μοντέλο, που πατάει επάνω στην Προσωποκεντρική Θεωρία του Carl Rogers και της μαθήτριας του Virginia Axline και όσον αφορά το παιχνίδι και το σώμα, εμπλουτίζεται από τις αρχές και διδασκαλίες του Milton Erickson, την θεωρία και τις αρχές του Carl Young, ενώ συμπεριλαμβάνει την θεωρία του συναισθηματικού δεσμού (attachment theory) του John Bowlby και τα ευρήματα της Νευροβιολογίας. Η εκπαίδευση συνδυάζει την συμβουλευτική, εντάσσοντας το παιχνίδι για ενήλικες και εφήβους, καθώς και το σώμα, ως το τελευταίο όριο της ψυχής και το τραύμα.

Οι βασικοί άξονες του προγράμματος περιλαμβάνουν:

• Θεωρία,
• Προσωπική ανάπτυξη,
• Βιωματική εκπαίδευση,
• Βιωματικά Εργαστήρια,
• Πρακτική και
• Εποπτεία.

Η Εισαγωγή στη Συμβουλευτική (μαθήματα κορμού): κατ’ ελάχιστο 100 ώρες.

Εκπαίδευση στην Προσωποκεντρική Προσέγγιση και άλλες θεωρίες: κατ’ ελάχιστο   600 ώρες.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι τρία (3) ακαδημαϊκά έτη. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να αναβάλουν ή να καθυστερήσουν την ολοκλήρωση τμημάτων του προγράμματος, κατόπιν συνεννόησης με τον εκπαιδευτή τους (π.χ. πρακτική άσκηση), λόγω επαγγελματικών ή προσωπικών και οικογενειακών υποχρεώσεων ή δυσκολιών. Το σύνολο των σπουδών τους, όμως, δεν μπορεί να διαρκεί περισσότερο από 6 έτη.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Δευτεροβάθμιας ή Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που θα ήθελαν να ασκήσουν το επάγγελμα του Συμβούλου και σε όποιον θα ήθελε να γνωρίσει την Προσωποκεντρική προσέγγιση και το μοντέλο. Οι αιτήσεις αξιολογούνται κατά περίπτωση από την Εκπαιδευτική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και αξιολογώντας και όλα τα υπόλοιπα προσόντα του ενδιαφερόμενου, πέραν των ακαδημαϊκών. Επίσης, οι υποψήφιοι αξιολογούνται και μέσω συνέντευξης, όπου δίνεται ιδιαίτερη έμφαση και βαρύτητα στην εμπειρία ζωής και επαγγελματικής δραστηριότητας του καθ’ ενός.

Κατώτερο ηλικιακό όριο εισόδου στον πρώτο κύκλο: 23 έτη

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

• Να περιγράφουν και να εφαρμόζουν κατάλληλα και αποτελεσματικά τον ρόλο του Συμβούλου,
• Να εφαρμόζουν την Προσωποκεντρική Συμβουλευτική σε όλο το φάσμα των ηλικιών, που αφορά σε εφήβους και ενήλικες, με γνώμονα την προσωπικότητα και τις ανάγκες του κάθε πελάτη τους.
• Να περιγράφουν διαφορετικά είδη και μοντέλα Συμβουλευτικής και να διακρίνουν τι είναι κατάλληλο για τους πελάτες τους
• Να επιλέγουν τις κατάλληλες δεξιότητες και πρακτικές στην άσκηση της Συμβουλευτικής,
• Να αναγνωρίζουν τον κάθε πελάτη ως πρόσωπο κι όχι κάτω από το πρίσμα μιας διαγνωστικής ταμπέλας
• Να αναγνωρίζουν στοιχεία ψυχοπαθολογίας σε ενήλικες και εφήβους
• Να κάνουν Risk Assessment
• Να παραπέμπουν κατάλληλα τους πελάτες τους, όταν αυτό είναι απαραίτητο,
• Να συνεργάζονται με άλλες ειδικότητες για την μεγαλύτερη βελτίωση της ψυχικής υγείας του πελάτη τους,
• Να οργανώνουν τον χώρο και τη δομή των συνεδριών
• Να ενσωματώσουν την θεωρητική και βιωματική μάθηση και να διαμορφώσουν το δικό τους προσωπικό τρόπο στη συμβουλευτική τους πρακτική και διαδικασία.
• Να αναπτύξουν τις δεξιότητες αυτοαξιολόγησης και τις δεξιότητες κριτικής σκέψης.
• Να τηρούν κατάλληλα το σύστημα δεοντολογίας.

Η γλώσσα της εκπαίδευσης είναι τα Ελληνικά.

Υπεύθυνος Σπουδών – Course Director: Νέλλη Μπουκουβάλα

Έναρξη Εκπαιδευτικού: Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προβλέπει θεωρητικά μαθήματα μέσω Zoom κάθε Δευτέρα
και μία Παρασκευή και Σάββατο κάθε μήνα δια ζώσης εκπαίδευση.

Ωράριο: 
Δευτέρες: 17:00 – 21:00
Παρασκευές: 18:00 – 21:00 και
Σάββατο: 10:00 – 17:00

Δοκιμαστικό εργαστήριο:17 Σεπτεμβρίου 2022 / ώρες 10:00 – 17:00

Ενδεικτικά Μαθήματα ανά κύκλο εκπαίδευσης

Δεξιότητες Συμβουλευτικής

• Εισαγωγή στην Συμβουλευτική Διαδικασία – Τι είναι η Συμβουλευτική – Διαφορές και όρια από την Ψυχοθεραπεία – Συμβουλευτικά αιτήματα – Δεξιότητες επικοινωνίας (εμπόδια) – Θεωρία και πράξη – Πλαίσια και τεχνικές παρεμβάσεων – Δημιουργία συμβουλευτικής σχέσης – Ενεργητική ακρόαση
• Οι έξι (6) συνθήκες της Προσωποκεντρικής Προσέγγισης
• Οι τρεις (3) βασικές συνθήκες – Core conditions – οι βασικές δεξιότητες της συμβουλευτικής
• Το Σώμα και το Παιχνίδι στην Συμβουλευτική – όταν ο νους δεν επιτρέπει να εκφραστούν τα συναισθήματα – Δουλειά με το ασυνείδητο – Διαπολιτισμική Συμβουλευτική
• Προσωπική ανάπτυξη του Συμβούλου – αντιμετώπιση και αποφυγή της επαγγελματικής εξουθένωσης (burn out). Όρια στην συμβουλευτική σχέση.
• Αρχές δεοντολογίας – Σύστημα Ηθικού Κώδικα
• Νευροβιολογία Μέρος Ι – Βασικές αρχές Νευροβιολογίας και η εφαρμογή τους στην συμβουλευτική σχέση
• Η θεωρία του συναισθηματικού δεσμού (attachment theory) και η εφαρμογή τους στην συμβουλευτική σχέση
• Ψυχοπαθολογία Μέρος Ι
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες για γονείς- ομάδες γονέων
• Κατανόηση της αναγκαιότητας της εποπτείας και τα οφέλη της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στην εφαρμογή της συμβουλευτικής πρακτικής

• Το συμβόλαιο στην συμβουλευτική σχέση – Αντιμετώπιση θεμάτων συμβολαίου
• Διάκριση Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας
Κατά κύριο λόγο, η Συμβουλευτική βοηθά ανθρώπους χωρίς ιδιαίτερη παθολογία, να πετύχουν τους στόχους τους ή να αναδιοργανώσουν την οπτική τους με αποτέλεσμα την βελτίωση της καθημερινότητας τους. Η ψυχοθεραπεία συχνά ασχολείται με μια βαθύτερη και πιο σύνθετη διαδικασία αλλαγής του θεραπευμένου, ο οποίος πιθανόν παρουσιάζει σοβαρότερη διαταραχή ή δυσφορία.
• Αντιμετώπιση Προκλήσεων (π.χ. Διακοπή συμβολαίου, ‘Μεταβίβαση – Αντιμεταβίβαση’, Ασυμβατότητα κ.ά.) – Μηχανισμοί άμυνας – Διαχείριση ‘Αντιστάσεων’ – Επίλυση Προβλημάτων

• Στοιχεία Ψυχολογίας
• Κοινωνική ψυχολογία
• Αναπτυξιακή/Εξελικτική Ψυχολογία
• Reflective functioning – Mentalizing
• Θεωρία του Νου

• Προσωποκεντρική προσέγγιση – αναλυτική μελέτη της θεωρίας του Carl Rogers και η εφαρμογή της στην συμβουλευτική πρακτική
• Θεωρίες Προσωπικότητας και Αλλαγής
• Άλλες ανθρωπιστικές προσεγγίσεις (Focusing, Υπαρξιακή Συμβουλευτική, Συνδιαλλακτική- E. Berne, Gestalt, Η Συστημική Αναπαράσταση του Bert Hellinger, Συστημική προσέγγιση, κ.ά.) και εφαρμογή τους στην συμβουλευτική σχέση
• Οι αρχές της θεωρίας του Milton Erickson – η εφαρμογή τους στην συμβουλευτική πρακτική
• Οι εφαρμογές του Mindfulness – ενσυνειδητότητα στην συμβουλευτική πρακτική
• Η θεωρία του Συναισθηματικού Δεσμού (Attachment Theory) του John Bowlby – τα ευρήματα της έρευνας και η εφαρμογή τους στην συμβουλευτική σχέση και πρακτική

• Κακοποίηση – Νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα
• Νευροβιολογία – Μέρος ΙΙ – Νευροβιολογία του τραύματος – Απόσυρση/Dissociation
• Συμβουλευτική υποστήριξη σε Ειδικές Περιπτώσεις (ενδεικτικά: σεξουαλικά προβλήματα – άγχος – φοβίες – θλίψη – χρόνια ή απειλητικά νοσήματα ή καταστάσεις – Τεχνητή/Υποβοηθούμενη Γονιμοποίηση, Υιοθεσία, νέες μορφές οικογένειας, – π.χ. μεικτές οικογένειες, παρένθετες μητέρες, gay/lesbian ζευγάρια),

• Επιστημολογία – Οντολογία – Φαινομενολογία – Μεθοδολογία έρευνας – Αξιοποίηση της έρευνας και των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην συμβουλευτική πρακτική
• Οι ποιότητες του Συμβούλου – Θέματα και παραδείγματα δεοντολογίας – τρόποι αντιμετώπισης
• Επανεξέταση κι επαναπροσδιορισμός της συμβουλευτικής σχέσης

• Θέματα ψυχοπαθολογίας ΙΙ (σε ενήλικες και εφήβους) – Συμπτωματολογία και διαγνωστικά κριτήρια – Όρια στην συμβουλευτική υποστήριξη και αναγκαιότητα για παραπομπή
• Αξιολόγηση κινδύνου (Risk Assessment)
• Δουλεύοντας με το τραύμα – Αναπτυξιακό τραύμα – Στοχεύοντας στην Ψυχική Ανθεκτικότητα

Το σώμα στην Συμβουλευτική υποστήριξη ομάδων
  — Το σώμα και η φωνή σαν εργαλείο του Συμβούλου
  — Παιχνίδι – ήχος – κίνηση
  — Η εφαρμογή Creative προσεγγίσεων και τεχνικών στην συμβουλευτική πρακτική

Το παιχνίδι στην συμβουλευτική υποστήριξη ατόμων και ομάδων

• Σχέσεις – Οικογενειακές, επαγγελματικές και άλλες – πρόληψη και ψυχική υγεία – ψυχοσωματική υγεία, φροντίδα και διαχείριση – σχολείο και εκπαίδευση – διαχείριση κρίσεων – τραύμα, πένθος και απώλεια – διαφορετικότητα και στίγμα – ψυχική ευαλωτότητα και η σχέση της με τον ασφαλή ή ανασφαλή συναισθηματικό δεσμό
• Συμβουλευτική για γονείς – συνήθη αιτήματα – ανάπτυξη των παιδιών – αναπτυξιακά ορόσημα – αναγνώριση αισθητηριακών θεμάτων – κατάλληλες παρεμβάσεις (σε γονείς, παιδιά, οικογένεια)
• Συμβουλευτική και Επιχειρηματικότητα

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, θα πρέπει:

• Να υπάρξει συστηματική παρακολούθηση του προγράμματος. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης μπορεί να χάσει κανείς το 20% των ωρών παρακολούθησης. Σε περίπτωση που χάσει ολόκληρη θεματική ενότητα θα πρέπει να γράψει μια σύντομη εργασία για αυτή, με την μελέτη της βιβλιογραφίας και της αρθρογραφίας, που θα του υποδειχθεί.

• Ολοκλήρωση και παράδοση των γραπτών εργασιών και προφορικών εργασιών (παρουσιάσεων) στα χρονικά περιθώρια που θα δοθούν.

• Την ολοκλήρωση της πρακτικής τους και την γραπτή αναφορά του επόπτη τους για την πρόοδο τους.

• Συμπλήρωση των ωρών προσωπικής ανάπτυξης με γραπτή βεβαίωση του θεραπευτή. Αν χαθούν ομαδικές ώρες προσωπικής ανάπτυξης θα πρέπει να καλυφθούν με αντίστοιχες ατομικές.

• Την ολοκλήρωση των υποχρεωτικών εργαστηρίων.

• Την θετική αξιολόγηση από την Εκπαιδευτική Επιτροπή, ως προς:

• Την πιστοποιημένη κατάλληλη επίδοση στον θεωρητικό και πρακτικό τομέα

• Την επίδειξη επαρκών γνώσεων και κατάλληλης συναισθηματικής και κοινωνικής ωριμότητας, ως προς την κριτική σκέψη, την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και συγκρούσεων, τις δεξιότητες, τις διαπροσωπικές σχέσεις με συν-εκπαιδευόμενους, την αναγνώριση και τον ικανοποιητικό χειρισμό προσωπικών εμπλοκών και της συμβολής στη διαδικασία των παρεμβάσεων συμβουλευτικού τύπου, την αξιοποίηση της παρεχόμενης εποπτείας. Οι εκπαιδευόμενοι αξιολογούνται σε επτά (7) πεδία (skills, knowlledge, empathy, authenticity, openness, self-awareness, group-awarenees που επιδεικνύουν στην ομάδα)

• Την επίδειξη επαγγελματικής συμπεριφοράς

• Την επίδειξη γνώσης και τήρησης του Συστήματος Ηθικής Πρακτικής και Δεοντολογίας (δεν γίνεται δεκτή άγνοια των ηθικών αρχών).

• Την τακτοποίηση όλων των τυχόν οικονομικών εκκρεμοτήτων ως προς το πρόγραμμα με τον φορέα εκπαίδευσης.

Οι εκπαιδευτές παρακολουθούν, αξιολογούν και καταγράφουν την πρόοδο των εκπαιδευομένων. Οι σπουδαστές έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα σχόλια που τους αφορούν.

Οι εκπαιδευτές συναντώνται με τους σπουδαστές, όταν προκύψει από κάποια πλευρά η ανάγκη και συζητούν μαζί τους θέματα της προόδου τους, καθώς και τι χρειάζεται να γίνει προκειμένου να επιλυθούν. Τυχόν αρνητική αξιολόγηση που δεν βελτιώνεται πιθανόν να χρειαστεί παραπομπή στους υπεύθυνους του τομέα εκπαίδευσης, προκειμένου να κριθεί η συνέχιση ή η διακοπή της εκπαίδευσης.

Ο επόπτης και ο εκπαιδευόμενος γράφουν μαζί μια αναφορά – αξιολόγηση της σχέσης τους και της προόδου του εποπτευομένου.

Οι εκπαιδευόμενοι συμπληρώνουν και αυτοί φόρμες αξιολόγησης του προγράμματος και των εκπαιδευτών. Σε αυτή την διαδικασία, έχουν την δυνατότητα να ζητήσουν επιπλέον εκπαίδευση σε όποια θεματική ή πρακτική κρίνουν οι ίδιοι.

Η πρακτική άσκηση προβλέπει για να ολοκληρωθεί:

• Παρακολούθηση μαγνητοσκοπημένων ή «ζωντανών» συνεδριών συμβουλευτικής με άτομα ή οικογένειες ή ομάδα, ανάλογα με τις εκάστοτε δυνατότητες του προγράμματος.
• Μέσω εργαστηρίων ασκήσεων και προσομοιώσεων σε μικρές ομάδες, με την παρουσία διευκολυντή/συντονιστή
• Μέσω παρουσίασης δειγμάτων συμβουλευτικής εργασίας, που παραδίδονται ηχογραφημένα ή βιντεοσκοπημένα στον εκπαιδευτή.

Οι εκπαιδευόμενοι ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε επιμορφωτικές εκπαιδεύσεις, ημερίδες, συνέδρια, διαλέξεις, βιωματικά εργαστήρια, κ.ά. που γίνονται από την Play Therapy Greece ή άλλους αντίστοιχους φορείς.

Για την κατάλληλη διεκπαιρέωση των σπουδών υπάρχει Υποχρεωτική και Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Δομή της Εκπαίδευσης

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα είναι σύμφωνο με τα εκπαιδευτικά κριτήρια της ΕΕΣ (Ελληνική Εταιρία Συμβουλευτικής) και περιλαμβάνει:

• 450 ώρες εκπαίδευσης στην θεωρία της Προσωποκεντρική Προσέγγισης, καθώς και άλλων προσεγγίσεων (τριετής τουλάχιστον φοίτησης)
100 ώρες (κατ’ ελάχιστον) εκπαίδευσης κορμού. Σε αυτήν συμπεριλαμβάνονται η Εισαγωγή και οι Βασικές Δεξιότητες Επικοινωνίας και Συμβουλευτικής, Ψυχοπαθολογία Ι και ΙΙ, Μαθήματα Ψυχολογίας και εκπαίδευση σε ειδικά θέματα, όπως το πένθος και η απώλεια, η κακοποίηση, η κρίση, το τραύμα, κλπ
200 ώρες προσωπικής ανάπτυξης, από τις οποίες οι 150 είναι ομαδική θεραπεία (στο διάστημα των τριών εκπαιδευτικών ετών) και τουλάχιστον 50 ώρες ατομικής θεραπείας (κατά προτίμηση δημιουργικής προσέγγισης)
60 ώρες βιωματικά εργαστήρια, όπως εργαστήρια ενσυναίσθησης, εξομοίωσης πρακτικής και ενεργητική ακρόαση, διευκόλυνση ομάδας, οργάνωση βιωματικών εργαστηρίων και εμψύχωση για ομάδα, εργαστήρια reflective functioning και ορθού mentalizing, κλπ
200 ώρες πρακτικής, συνοδευόμενες από 40 ώρες ατομικής και 10 ώρες ομαδικής εποπτείας. Η πρακτική ξεκινά με την άδεια του εκπαιδευτή, όχι νωρίτερα από τα μέσα του 2ου έτους. Η ανάληψη περιστατικών και η εποπτεία είναι υποχρεωτικά.
• Μελέτη βιβλιογραφίας
• Εκπόνηση εκπαιδευτικών εργασιών (γραπτές εργασίες και παρουσιάσεις)
Εκπόνηση Διπλωματικής εργασίας – Μελέτη Περίπτωσης (Case Study)

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει παρουσιάσεις, διαλέξεις, συζητήσεις, συζητήσεις περιπτώσεων, εργαστήρια, αυτοαξιολόγηση, επανατροφοδότηση, εποπτεία, audio recording, μικρές οµάδες, οµάδες συνάντησης, εργαστήρια ενσυναίσθησης, role playing, εργαστήρια εξομοίωσης πρακτικής και ενεργητική ακρόαση, διευκόλυνση ομάδας, οργάνωση βιωματικών εργαστηρίων και εμψύχωση για ομάδα, εργαστήρια reflective functioning και ορθού mentalizing, κλπ

Στα πλαίσια αξιολόγησης των εκπαιδευομένων προβλέπονται γραπτές εργασίες και παρουσιάσεις από τους σπουδαστές.

Η εποπτεία συνοδεύει την πρακτική των σπουδαστών με στόχο την υποστήριξη, την καλύτερη κατανόηση και εφαρμογή της συμβουλευτικής πρακτικής, την απόκτηση δεξιοτήτων και ικανότητας παρεμβάσεων στον χώρο της εργασίας τους ή την ιδιωτική τους πρακτική. Κατά περίπτωση (εξαρτάται από τον επόπτη) προσφέρεται και βοήθεια διαχείρισης της πρακτικής τους (management).

Υλικοτεχνική Υποδομή

Η Play Therapy Greece διαθέτει την κατάλληλη υποδομή για την υποστήριξη του προγράμματος.
Ενδεικτικά:
• Χώρους κατάλληλους για μεγάλη ομάδα, αλλά και για ταυτόχρονες μικρότερες ομάδες
• Μια εξαιρετικά μεγάλη συλλογή υλικών για δημιουργικούς τρόπους εκπαίδευσης και συμβουλευτικής πρακτικής
• Μηχανήματα προβολής και καταγραφής συνεδριών
• Πρόσβαση σε μια πλούσια βιβλιοθήκη
• Συλλογή άρθρων και ηλεκτρονικών εντύπων σε μορφή αρχείων pdf
• Διαδικτυακή επικοινωνία με τους εκπαιδευτές και την εκπαιδευτική ομάδα

Και στα 3 έτη προβλέπονται γραπτές και προφορικές εργασίες και παρουσιάσεις.

Θέσεις περιορισμένες. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ:
Νέλλη Μπουκουβάλα

Certified PCA Counsellor
Certified Play Therapist
Accredited Course Director for APAC Ltd and member of the academic team of Leeds Beckett University
Certified Supervisor with Play and Creative Arts

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210  7796100, 210  7796101, 6985577627,
Email: playtherapygreece@gmail.com

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
ONLINE

CIRCLE OF SECURITY

Δείτε περισσότερα

15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
ΑΘΗΝΑ

StoryPlay®

Δείτε περισσότερα

21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
ΑΘΗΝΑ

CERTIFICATE IN THERAPEUTIC PLAY SKILLS

Δείτε περισσότερα

18 NOEMBRΙΟΥ 2022
ΑΘΗΝΑ

3-ΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Δείτε περισσότερα